• Algemene Leden Vergadering 2022-2023 - Vrijdag 30 september 19.00u SKWA

  27 sep 2022 Beheerder
 • Algemene Leden Vergadering op vrijdag 30 september om 19.00u in het SKWA
 • Het bestuur nodigt alle leden (en ouders van leden jonger dan 16 jaar) uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) op vrijdag 30 september a.s. om 19.00 uur in het SKWA (1ste verdieping, CIOS klaslokaal).

  AGENDA
  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Mededelingen
  4. Notulen ALV 2021-2022
  5. Bestuursverslag 2021-2022
  6. Financieel jaarverslag 2021-2022
  7. Begroting 2022-2023 incl. contributie voorstel
  8. Verkiezing kascommissie
  9. Vrijwilligersvergoeding
  10. Aanschaf shooting machine
  11. Bestuursverkiezing
  12. Rondvraag
  13. Sluiting

  Toelichting agendapunten 2, 4, 5, 6, 7 en 9:
  De notulen van de ALV 2020-2021, het bestuursverslag, financieel jaarverslag en begroting 2022-2023 zijn per e-mail opvraagbaar bij de secretaris. De verklaring van de Kascommissie met betrekking tot de gecontroleerde boeken en het voorstel vrijwilligersvergoeding zijn op de ALV beschikbaar.

  Toelichting agendapunt 8:
  • Rein Tigchelaar: 2e jaar, aftredend
  • Michel Dolné: 1ste jaar, 1ste termijn
  • Reservelid: Vacant

  Toelichting agendapunt 11:
  Volgens de verenigingsstatuten bestaat het bestuur uit tenminste 4 leden.
  Bestuurslid Algemene Zaken : Vacant