• Op dinsdag 29 oktober vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de vereniging plaats in het SKWA. Ongeveer 20 leden waren aanwezig. Franck Wessels zat de vergadering voor als voorzitter a.i. en werd vergezeld door Rob de Leeuw in de rol van secretaris en penningmeester a.i. en Marian Haarsma als bestuurslid wedstrijdzaken. Franck is na de ALV in oktober 2018 ingestapt als voorzitter a.i. om het zittende bestuur te ondersteunen.

    Franck heeft de aanwezig meegenomen in de het reilen en zeilen van de vereniging gedurende het afgelopen seizoen. Doordat er slechts 2 van de 5 bestuursposities waren ingevuld is er vooral aandacht geweest voor de dagelijkse gang van zaken en zijn er weinig nieuwe initiatieven ontplooit. De vereniging kende op sportief vlak een fantastisch seizoen. Er waren vele kampioenen, waarbij speciaal M22 en V22 werden aangehaald voor het behalen van het Nederlands kampioenschap. Er is het afgelopen seizoen wel veel aandacht besteed aan het werven van nieuwe vrijwilligers voor de vereniging. Dit heeft er o.a. in geresulteerd dat Jochem Somers voor de rol van voorzitter, Rik Breur voor de rol van penningmeester en Kirsten van Poeteren voor de rol van secretaris zich kandidaat hebben gesteld. De aanwezige leden hebben ingestemd met hun benoeming.

    Na een toelichting van Rob en Rik op de financiële exploitatie van de vereniging heeft de vergadering op advies van de kascommissie decharge verleend op het gevoerde financiële beleid door het bestuur. De vereniging staat er financieel goed voor en heeft een sluitende begroting. Het voorstel om de contributie vanaf heden elk jaar te indexeren en dit niet langer met tussenpozen te doen is door de vergadering aangenomen. Het komende seizoen zal er meer aandacht zijn voor het incasseren van de gelden behorende bij de inspanningsverplichting van de landelijk spelende teams en het verbeteren van de relatie met bestaande sponsoren en het uitbreiden van de portefeuille.

    Zowel Franck als Rob werden door Jochem bedankt voor hun grote inspanning voor de vereniging de afgelopen jaren. Beide ontvingen namens de vereniging een aantal bedankjes. Rob werd door Marian speciaal bedankt voor de prettige samenwerking de afgelopen jaren. Jochem mocht tenslotte zijn eerste officiële taak als voorzitter uitvoeren en met instemming van de vergadering Rob benoemen tot Lid van Verdienste en hem de bijbehorende oorkonde overhandigen. Rob bedankte alle aanwezige en wenste het nieuwe bestuur veel succes.

    Jochem nam de aanwezige vervolgens mee in zijn persoonlijke overweging om zich kandidaat te stellen als voorzitter en waarom we met elkaar trots mogen zijn op deze mooie vereniging, die voor en van iedereen is. Met name op dit laatste zoomde hij in. De vereniging kan enkel bestaan als alle leden naast hun primaire activiteit van trainen en spelen ook bereid zijn taken uit te voeren: die komen kijken bij het opereren van een sportvereniging, zoals fluiten, scoren, trainen geven, of zitting nemen in een werkgroep. Om hier extra en continue aandacht aan te besteden, wordt vanaf dit moment de campagne SamenBVH opgestart.

    Na de rondvraag, waarin werd stilgestaan bij de lopende ontwikkeling van een nieuwe website, werd de vergadering door Jochem gesloten en werden alle aanwezige uitgenodigd samen met het bestuur na te praten onder genot van een hapje en drankje.