• Lid worden?

  Leuk dat je lid wilt worden van onze vereniging!

  Wanneer je nog nooit eerder gebasketbald hebt, kan het zijn dat wij je adviseren om het eerste jaar alleen te trainen. Het is namelijk belangrijk dat je eerst de basis onder de knie krijgt, voordat je wedstrijden gaat spelen. 

  Ben je zo goed, of heb je aanleg voor het spelletje, dan kunnen we kijken of we je direct of in de loop van het seizoen in een team kunnen plaatsen. 

  Alle leden betalen contributie, die afhankelijk is van je leeftijd en het feit of je recreatief of in een competitie wilt gaan spelen.
  Alleen voor Basketballs'Cool geldt geen contributie, maar wordt gebruik gemaakt van een strippenkaart. Neem gerust een kijkje op de pagina over Basketballs'Cool, als je tussen de 6 en 11 jaar oud bent en liever eerst wilt kijken of je het leuk vindt.

  Als je al eerder hebt gespeeld bij Basketballvereniging Hoofddorp of een andere vereniging, kun je dit in het aanmeldingsformulier aangeven. In dat geval vragen we je alsnog om alle gegevens in te vullen (omdat sommige gegevens veranderd kunnen zijn), maar weet de ledenadministrateur dat hij je als bestaand bondslid kan opzoeken in de administratie van de Nederlandse Basketball Bond (NBB).
  Heb je in de afgelopen jaren (t/m 5 jaar) bij een andere basketballvereniging gespeeld, dan dient je vorige vereniging je 'vrij te geven' in de ledenadministratie. Het vrijgeven doet de ledenadministrateur als je aan je financiële verplichtingen hebt voldaan. Als dat niet het geval is, zorgt de financiële blokkade in de ledenadministratie van je vorige vereniging ervoor dat je geen lid kunt worden van Basketballvereniging Hoofddorp. Neem in dat geval dus contact op met de ledenadministratie van je vorige vereniging.

  Wil je lid worden, lees dan eerst de voorwaarden voor het lidmaatschap goed door. Download vervolgens het aanmeldingsformulier, vul deze volledig in, onderteken het formulier en stuur het ondertekende exemplaar per email naar de ledenadministratie. Per post versturen naar het adres dat onderaan het aanmeldingsformulier staat kan uiteraard ook.

 • Voorwaarden lidmaatschap

  1. Aanmelding geschiedt d.m.v. het invullen en opsturen het digitale aanmeldformulier. Op dit formulier dienen alle gevraagde gegevens volledig te worden ingevuld.
  2. Indien je eerder lid bent geweest bij een andere basketbalvereniging, moet de ledenadministrateur van de voorgaande vereniging je 'vrijgeven'. Dit doet de ledenadministrateur normaal gesproken als onderdeel van je opzegging bij de betreffende vereniging, mits aan de financiële verplichtingen is voldaan. Ben je nog niet 'vrijgegeven', neem dan contact op met de ledenadministratie van je voormalige vereniging.
  3. De jaarlijkse contributiebedragen staan vermeld op onze website, https://www.bvhoofddorp.nl/contributie
  4. Voor nieuwe leden die zich gedurende het seizoen aanmelden wordt de contributie aangepast aan de resterende seizoensperiode.
  5. Betaling van de contributie vindt plaats door middel van automatische incasso op de dagen zoals vermeld op de website, https://www.bvhoofddorp.nl/contributie. Indien de incasso op een later tijdstip wordt uitgevoerd wordt u hierover geïnformeerd.
  6. De contributie en het inschrijfgeld van leden, die gedurende het seizoen lid worden, worden in één keer geïncasseerd.
  7. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te worden gedaan bij de ledenadministratie. Hiermee wordt tevens de machtiging tot incasso ingetrokken. Zie voor meer informatie de website, https://www.bvhoofddorp.nl/opzeggen-lidmaatschap
  8. Indien de incasso naar uw mening onjuist is wordt u verzocht contact op te nemen met de penningmeester. Wordt er naar uw mening geen bevredigende oplossing geboden dan heeft u tot 60 dagen na incasso de mogelijkheid tot terugvorderen van de incasso. U dient hiervoor contact met uw eigen bank op te nemen.
  9. Kan een incasso om enige reden niet uitgevoerd worden of wordt de incasso gestorneerd dan wordt deze na een maand opnieuw uitgevoerd. Dit wordt gezien als een betalingsherinnering. Per betalingsherinnering wordt € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.
  10. Bij het in gebreke blijven van de contributiebetaling mag niet meer worden getraind totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
  11. Bondsboetes worden 1x per kwartaal achteraf doorberekend aan het veroorzakende lid en/of team, met een opslag van € 2,50 voor administratiekosten per overzicht. Teamboetes worden aan de trainer/coach uitgereikt, deze verzorgt de verdere afwikkeling. Persoonsgebonden boetes worden bij voorkeur via e-mail aan het lid gemeld.
  12. Gemotiveerd schriftelijk bezwaar tegen de geheven boete(s) is mogelijk binnen 14 dagen bij het bestuur (zie algemeen correspondentieadres). Het bestuur neemt op de eerstvolgende bestuursvergadering hierover een beslissing, welke bindend is.
  13. De vereniging zal het e-mailadres van de leden alleen gebruiken voor communicatie met de leden. De vereniging zal de e-mailadressen van de leden niet aan commerciële instanties ter beschikking stellen.
  14. Het bestuur is gerechtigd de contributie en andere in dit formulier vermelde heffingen aan te passen aan de algemene prijsontwikkelingen na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.